• Ouderweb

Luna biedt nieuwe peuteropvang Peuterwijs

24 nov. 2015

Deze week bracht Chr. Kinderopvang Luna het nieuws naar buiten dat zij een oplossing biedt voor het dreigende tekort aan peuteropvangplaatsen. Vanaf maart van het komende jaar start zij een nieuwe peuteropvang in het gebouw van de Rehobothschool onder de naam Peuterwijs. Wendy Hoefnagel-Thomassen, eigenaresse van Chr. Kinderopvang Luna, toonde deze week symbolisch het nieuwe logo van Peuterwijs aan Rehobothschool-directeur Bas van Kooten als teken van hun nieuwe samenwerking.

,,Peuterwijs gaat een peuteropvang worden, die volledig de Luna-sfeer gaat uitstralen zoals mensen dat al gewend zijn bij onze andere vormen van opvang", vertelt Wendy Hoefnagel-Thomassen. ,,Wij hechten veel waarde aan een warme en geborgen sfeer en onderscheiden ons door onze christelijke identiteit. Dat betekent niet dat onze opvang er alleen maar is voor kinderen van christelijke ouders, maar dat we heel bewust ons geloof op een speelse manier 'handen en voeten' geven in de opvang. Dan kan je denken aan het zingen van christelijke liedjes, het vertellen van Bijbelverhalen en het samen bidden."

COMPLEET AANBOD Met de start van Peuterwijs ontstaat er een nieuw onderdeel binnen Chr. Kinderopvang Luna. Door peuteropvang aan te bieden naast de dagopvang en de buitenschoolse opvang, zorgt Chr. Kinderopvang Luna voor een compleet opvangaanbod. Hiermee speelt het in op de ontwikkelingen op landelijk niveau; samen met basisscholen kinderen een plek bieden waar ze tot hun dertiende jaar een breed aanbod hebben en waarbij de verschillende partijen nauw samenwerken.

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Vanuit de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (Wet OKE) komen kinderen met een taalachterstand of ontwikkelingsproblemen in aanmerking voor VVE. Omdat Peuterwijs gaat werken met het erkende programma Uk & Puk, kunnen deze kinderen ook terecht bij deze peuteropvang. Voor kinderen zonder deze indicatie heeft het programma een groot aanbod aan uitdagende activiteiten, dat hen stimuleert in hun ontwikkeling en hen op deze manier voorbereidt op het basisonderwijs.

LEREND SPELEN Bij Peuterwijs komen kinderen op vaste dagdeelcombinaties en zien zij telkens dezelfde pedagogisch medewerkers. Wendy: ,,Kinderen zijn gebaat bij continuïteit. Dat bieden wij hierdoor. Net als de structuur; we werken vanuit het programma met een dagritme. Zo bereiden we de kinderen op speelse wijze voor op het basisonderwijs. We spreken dan ook over 'lerend spelen en spelend leren'. Bij het programma hoort een pop, die Puk heet. Bij elk thema wordt Puk gebruikt om in gesprek te komen met de kinderen. We zien bij onze dagopvang al, dat de kinderen het fantastisch vinden!"

Doordat Peuterwijs wordt gehuisvest in het pand van de Rehobothschool, komen kinderopvang en basisonderwijs letterlijk dichter bij elkaar. Maar ook figuurlijk kan hier zeker over gesproken worden. De medewerkers van beide organisaties zijn beter in de gelegenheid om elkaar te informeren. Dat wil overigens niet zeggen dat kinderen automatisch doorstromen naar de Rehobothschool. Ouders hebben daar een vrije keuze in.

Dit is ook wat de gemeente beoogt in haar onderwijs- en huisvestingsbeleid. Zij streeft naar integrale voorzieningen voor onderwijs en ontwikkeling voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Op de locatie in Veenendaal Oost is Chr. Kinderopvang Luna deze samenwerking met het basisonderwijs begonnen door zich te vestigen in het Ontmoetingshuis. Na de start van Peuterwijs is Chr. Kinderopvang te vinden op vijf verschillende locaties in Veenendaal.

MEERDERE LOCATIES In de toekomst zal Peuterwijs zich gaan uitbreiden naar meerdere locaties. Naar verwachting zal kort na de start van Peuterwijs locatie Rehoboth een Peuterwijs worden opgezet in het gebouw van Chr. Kinderopvang Luna aan De Grote Pekken. Na de zomer zal er ruimte beschikbaar in het Ontmoetingshuis zijn voor een Peuterwijs in Veenendaal Oost.